Warsztaty dla uczniów klas 4 – 8 z Zawodowym Kuratorem Sądowym Sądu Rejonowego w Chodzieży p. Julią Koc odbyły się 27.03.2023 r. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: klasy 4 – 6 i klasy 7 – 8. Spotkanie z każdą grupą trwało 90 minut z uwzględnieniem przerw dla uczniów. Spotkanie przebiegało pod hasłem ,,Uchroń się przed paragrafem”. Uczniowie szczegółowo byli zapoznawani z nową Ustawą, która obowiązuje od1 września 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Usłyszeli oni, że nowe przepisy określają minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowania naruszające porządek prawny, lub stanowiące przejawy demoralizacji i jest to wiek 10 lat.

Warsztaty pod hasłem ,,Jak uchronić dziecko przed paragrafem?” odbyły się 29.03.2023 r. i skierowane były do rodziców uczniów. Prowadząca zapoznała rodziców
z najistotniejszymi zmianami we wspomnianej Ustawie z 1 września 2022 r. 

Spotkania zostały sfinansowane dzięki dotacji celowej za wykonanie zadania publicznego  finansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Wyrzysku na działania profilaktyczne dla SP Wyrzysk w roku 2023.

SP Wyrzysk