RADA RODZICÓW

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, do około 15 września.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji rady rodziców, zgodnie z obowiązującym prawem, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

         W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. Fundusze są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca – p. Sabina Katafiasz

Zastępca – p. Ewelina Kukułka

Skarbnik – p. Leszek Betański

Sekretarz – p. Izabela Mróz

Przewodniczący rad oddziałowych:

klasa 1a – p. Paulina Tadych

klasa 1b – p. Dorota Kłodawska-Dargacz

klasa 1c – p. Monika Łukaszewska

klasa 2a – p. Tomasz Kucharczyk

klasa 2b – p. Angelika Makoś

klasa 2c – p.

klasa 3a – p. Honorata Sadłowska

klasa 3b – p. Natalia Kukułka

klasa 3c – p. Patrycja Szałkowska

klasa 4a – p. Leszek Betański

klasa 4b – p. Hanna Kownacka

klasa 4c – p. Kamila Okońska

klasa 4d – p. Honorata Sadłowska

klasa 5a – p. Małgorzata Kuźniar-Molenda

klasa 5b – p. Izabela Mróz

klasa 5c – p. Sabina Katafiasz

klasa 6a – p. Łukasz Włodarek

klasa 6b – p. Anna Dziewieczyńska

klasa 6c – p. Magdalena Wolny

klasa 7a – p. Agnieszka Badura

klasa 7b – p. Natalia Zapolna

klasa 8a – p. Violetta Kubiak

klasa 8b – p. Karolina Tryba-Nowak

klasa 8c – p. Sylwia Grubich

klasa 8d – p. Justyna Szołdra

 Konto, na które można dokonywać wpłat:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WYRZYSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU

NR KONTA

40 8162 0003 0010 5747 2000 0010