Obrady VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku odbyły się  1 czerwca 2021 r., po wielu miesiącach w końcu stacjonarnie, w  sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Obrady prowadziła Aleksandra Bystrzycka – przewodnicząca MRM, która stwierdziła prawomocność obrad – wszyscy radni byli obecni.  Powitała również zaproszonych gości:  gościa honorowego – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – p. Martę Kubiak, burmistrz Wyrzyska – p. Bogusławę Jagodzińską, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku i jednocześnie jednego z opiekunów MRM – p. Ryszarda Sella,  wiceprezesa Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu – p. Agnieszkę Ptaszyńską,opiekunów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku –  p. Damiana Nierodę, p. Barbarę Grochowską, p. Krystiana Gordona i  p. Annę Małek.

W dalszej części przedstawiono porządek obrad oraz liczne sprawozdania w tym sprawozdanie przewodniczącej z działalności w okresie międzysesyjnym, sprawozdania poszczególnych Komisji oraz sprawozdanie z organizacji otwarcia w Wyrzysku wystawy jubileuszowej „Toast za Zwycięstwo” pod Patronatem Honorowym Wiceministra Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęk. W tym punkcie były liczne podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości m.in. p. Adamowi Bogrycewiczowi – radnemu Sejmiku Wielkopolskiego, p. Bogusławie Jagodzińskiej – burmistrz Wyrzyska, p. Danucie Burycie – Arndt – dyrektor Szkoły Podstawowej im . Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, p. Piotrowi Brzezinskiemu z MGOK  w Wyrzysku za pomoc w nagraniu filmów promujących wystawę.  

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie o przyznaniu tytułu „Przyjaciela MRM w Wyrzysku” p. Agnieszce Ptaszyńskiej – wiceprezes Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego. W ten sposób młoda wyrzyska rada ma już piątego „Przyjaciela MRM w Wyrzysku”, który otrzymał tak zaszczytne wyróżnienie. Pani Agnieszka Ptaszyńska wspiera działalność MRM już trzecią kadencję. Statuetkę i okolicznościowy dyplom gratulacyjny wręczyły: Aleksandra Bystrzycka – przewodnicząca MRM i Amelia Purczyńska – sekretarz MRM. Przewodnicząca MRM tak uzasadniła wybór rady: „Pani Agnieszka Ptaszyńska współpracuje owocnie już z radnymi trzeciej kadencji  MRM w Wyrzysku. Radni II kadencji zostali zaproszeni w mury NBS w Białośliwiu, gdzie odbyli jedyną dotychczas wyjazdową sesję poza granicami Gminy Wyrzysk. Ponadto z inicjatywy p. Agnieszki Ptaszyńskiej odbył się konkurs wiedzy bankowej dla młodzieży przy wsparciu MRM w Wyrzysku. Radni III kadencji zostali zaproszeni do odbycia konferencji w Pile, gdzie mogli się zaprezentować i wsłuchać w nowości rynku bankowego. Z kolei radni IV kadencji dzięki zaangażowaniu p. Agnieszki Ptaszyńskiej otrzymali dofinansowanie do warsztatów z aktorem Dawidem Kartaszewiczem, które miały na celu oswojenie nas z wystąpieniami publicznymi. Podczas ostatniej sesji zdalnej była prelekcja p. wiceprezes. Cieszymy się iż mamy tak oddanego i zasłużonego bankowca w regionie, który nas wspiera, dodaje skrzydeł do działania. Nadmieniam, iż NBS mianował nas do zaszczytnej akcji Gaszyn Challenge w którym chętnie wzięliśmy udział. Wiemy że nie było by tego wszystkiego bez Pani zaangażowania”.  Następnie p. Agnieszka Ptaszyńska podziękowała za wyróżnienie i obiecała dalszą współpracę z radnymi MRM w Wyrzysku.

Kolejnym ważnym punktem obrad była problematyka młodzieży w parlamencie, którą przedstawiła p. Marta Kubiak – poseł na Sejm RP. Gość honorowy sesji poinformował, iż 20 kwietnia  2021 roku wprowadzono ustawę o zmianie ustawy o zwiększeniu roli i uprawnień w Polsce młodzieżowych rad. Rada będzie miała teraz charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. W dniu sesji prezydent RP p. Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą rolę młodzieżowych rad w Polsce.

Głos zabrała także  burmistrz Wyrzyska p. Bogusława Jagodzińska, która podziękowała pani poseł za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc Gminie Wyrzysk. W kolejnej części sesji przewodnicząca MRM, Aleksandra Bystrzycka, zadała kilka pytań gościom i po raz kolejny podjęła wątek ewentualnego powstania skateparku w Wyrzysku. Włodarz gminy przychylnie ustosunkowała się do tego pomysłu i oznajmiła,  iż jak tylko pojawią się możliwości skorzystania z projektów dofinansowania takiego zadania ze środków zewnętrznych, to Gmina Wyrzysk podejmie odpowiednie kroki w celu realizacji omawianego przedsięwzięcia.

Na tym obrady zakończono.                                                                                                          

R. Sell

zdjęcia: R. Głyżewski