W roku szklonym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich uczestniczyła w III edycji podprojektu Cyfrowej Szkoły WielkopolskiCyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski. Uczniowie klas VI-VIII realizowali projekt w czterech etapach od listopada 2020 r. do maja 2021 r. Zadanie projektowe polegało na stworzeniu cyfrowego biogramu sławnej, lokalnej bohaterki – Wielkopolanki.

Do najważniejszych celów podprojektu należało: rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej,  kształcenie umiejętności kluczowych, upowszechnienie nowoczesnych technologii komunikacyjnych   i informacyjnych jako środków dydaktycznych oraz kształtowanie umiejętności sprawnego i krytycznego ich wykorzystania przez uczniów, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne oraz praca metodą projektu.

Warto podkreślić korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie związane z infrastrukturą IT:

  • Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
  • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
  •  Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu
  • Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli
  • Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły
  • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych.

(źródło: https://www.csw2020.com.pl/o-projekcie/)

W I etapie realizacji projektu – inicjacyjnym –  licząca 12 osób grupa miała za zadanie ustalić, komu poświęcony będzie biogram. Wikipediusze – bo taką nazwę przybrała grupa projektowa – bohaterką swoich działań uczynili Panią Bogusławę Jagodzińską, nadając projektowi tytuł Sympatia jest kobietą – kilka słów o Bogusławie Jagodzińskiej. W tej fazie uczniowie dokonali autoprezentacji grupy oraz poznali działanie aplikacji tricider.com (narzędzia ułatwiającego podejmowanie decyzji online) oraz bubel.us (narzędzia służącego do tworzenia map mentalnych).

II etap – przygotowawczy – polegał na opracowaniu planu działania: wskazaniu sposobów i źródeł pozyskania informacji oraz przydziale zadań.  Uczniowie uzyskali również dostęp do Platformy Edukacyjnej służącej do gromadzenia i prezentowania materiałów związanych z projektem. Na zajęciach omówione zostały funkcje programu CANVA, który został wykorzystany do stworzenia przez uczestników prezentacji multimedialnych o bohaterce. Innym zadaniem, które należało zrealizować w tym etapie, było przygotowanie drzewa genealogicznego Pani Bogusławy Jagodzińskiej. Posłużył do tego program DRZEWO GENEALOGICZNE II, którego funkcje zostały omówione na jednym ze spotkań. Uczniowie, po wcześniejszym wywiadzie rodzinnym, konstruowali swoje drzewa rodowe, testując tym samym działanie programu w praktyce.

III etap – realizacyjny – był bardzo wymagający i pochłonął bardzo dużo  energii Wikipediuszy. Uczniowie dokonywali selekcji zgromadzonego materiału multimedialnego oraz bibliograficznego. W tym celu tworzyli wirtualne tablice w aplikacji PADLET. Tym samym każdy uczeń stworzył indywidualną przestrzeń do przejrzystej prezentacji zebranych informacji.

Kluczowym momentem tego etapu było przeprowadzenie wywiadu z Panią Bogusławą Jagodzińską. Dzięki temu uczniowie uzyskali wiele wartościowych wiadomości. Uczennica klasy 6d, Nadia Wiśniewska, przeprowadziła również wywiad z byłą współpracownicą Pani Bogusławy – Panią Agnieszką Spirydow. W tej fazie projektu udało nam się trzykrotnie  spotkać w niewielkich grupach na zajęciach w szkole.

            Ostatni etap pracy wymagał od wszystkich popisania się umiejętnościami redagowania tekstu. Wszyscy uczestnicy projektu opracowywali fragmenty biogramu. Dokonywali również selekcji zebranych materiałów wizualnych, którymi następnie został urozmaicony biogram.

Efektem pracy grupy projektowej jest biogram Pani Bogusławy Jagodzińskiej, który w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie Cyfrowej Encyklopedii Wielkopolan.

Realizacja powyższego projektu nie była łatwa w warunkach nauki zdalnej, jednak zaangażowanie wszystkich uczestników naprawdę zasługuje na uznanie. Do grupy projektowej zgłosiło się 12 osób z różnych klas:

Jaśmina Kałużna kl. 6d

Nadia Wiśniewska kl. 6d

Martyna Jasińska kl. 6d

Hubert Dziamara kl. 6d

Iga Żołędziewska kl. 6d

Olga Olszak kl, 7 b

Oliwia Mróz kl. 7b

Wiktoria Pawlak kl. 7c

Helena Matuszewska kl. 8a

Patrycja Strzałkowska kl. 8a

Amelia Purczyńska kl. 8a

Tymoteusz Łąpieś kl. 8a

Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę i sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań.

Opiekunka projektu p. Anna Kozimor