Dzień Patrona Szkoły to wyjątkowy czas w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Gromadzi on nie tylko społeczność naszej szkoły, ale również wielu zaprzyjaźnionych z nią przedstawicieli naszej gminy, powiatu oraz województwa i kraju.

W tym roku ów dzień przypadł na dziewiątego grudnia, a  jego obchody rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez księdza proboszcza Janusza Dróżkowskiego. Następnie cała społeczność szkolna i zaproszeni goście w pochodzie, przy dźwiękach werbli, udali się pod obelisk poświęcony Powstańcom Wielkopolskim Ziemi Wyrzyskiej i Krajny, gdzie delegacje złożyły kwiaty i znicze.

Zgromadzonych w sali widowiskowej przywitała pani dyrektor Danuta Buryta- Arndt. Do grona osób, które uświetniły naszą uroczystość należą: ks. Janusz Drożkowski, Bogusława Jagodzińska- Burmistrz Wyrzyska, Piotr Radwański- wiceprzewodniczący Rady Miasta, Zbigniew Piotrowski, Stefan Wełniak- radni Rady Miasta,Grzegorz Rzymski- Komendant Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile i Bożena Wojciechowska- Zastępca Komendanta Hufca ZHP oraz Maria Nowacka- Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Mroczy i córka powstańca 1918/1919. Zaproszenie przyjęli również: Barbara Piorunowska- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska, Edmund Pijanowski- Prezes Klubu Sportowego „Łobzonka”, Wojciech Kicman- historyk, regionalista, Roman Chwaliszewski- historyk, regionalista, muzealnik, konserwator zabytków, mjr rezerwy Jarosław Odrobiński , wieloletni prezes Koła TPPW w Mroczy, Leon Piszczek ze Związku Inwalidów RP. Wśród gości znaleźli się dyrektorzy szkół, przedszkola, placówek oświatowych i związanych z kulturą z naszej gminy, przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Lipkowska, a także były dyrektor SP w Wyrzysku Henryk Plica, przedstawiciele Stowarzyszenia „Dorośli- Dzieciom”,  Stanisław Knioła, Marcin Harczuk, Piotr Spirydow, nauczyciele, rodzice.

Nieobecna na uroczystości poseł M. M.Janyska w przesłanym na ręce dyrektora liście złożyła „wyrazy uznania za pielęgnowanie historii naszego regionu i kultywowanie pamięci Powstańców Wielkopolskich.”

Honorowy Prezes Zarządu Głównego TPPW 1918-1919 w Poznaniu Stefan Barłóg w nadesłanym liście dziękował za podejmowanie inicjatywy oraz za „konsekwentną pracę wychowawczą z bohaterem szkoły.”

Pani dyrektor Danuta Buryta- Arndt nawiązała do słów ks. Jana Twardowskiego, który twierdził, że „Patron szkoły- to duch opiekuńczy szkoły”, a takimi dobrymi duchami dla nas są Powstańcy Wielkopolscy. Dlatego też szkoła podejmuje rozliczne działania, aby upowszechniać wiedzę o  nich, a także pielęgnuje wartości, którym służyli. Pani dyrektor przypomniała o poświęconych patronowi lekcjach wychowawczych, gazetkach ściennych w salach lekcyjnych, konkursach wiedzy, a także odwiedzinach w szkolnej izbie muzealnej, hołdzie dla bohaterów oddawanym przy obelisku powstańczym. Zapewniała również, iż nasz patron to zobowiązanie do formowania w uczniach postaw patriotycznych, szacunku do przeszłości, tradycji, symboli narodowych, przestrzegania i poszanowania prawa, sumiennego wywiązywania się z obowiązków, wrażliwości na otaczający świat i ludzi, któremu na co dzień staramy się sprostać.

Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska nie kryła dumy z faktu, że szkoła kontynuuje uroczystości upamiętniające Powstańców Wielkopolskich, zaszczepiając w dzieciach i młodzieży szacunek dla przodków i kształtując postawy patriotyczne. Spośród zaproszonych gości głos zabrał także pan Wojciech Kicman. Zachęcił on wszystkich do gromadzenia informacji i pamiątek o powstańcach z naszego regionu, aby dokończyć biogramy uczestników zrywu niepodległościowego na setną rocznicę powstania. To zadanie nie tylko dla uczniów, ale wszystkich mieszkańców gminy. Córka powstańca wielkopolskiego pani Maria Nowacka podziękowała za podniosłą uroczystość oddającą cześć walczącym o niepodległość. Z kolei harcmistrz Bożena Wojciechowska i harcmistrz Grzegorz Rzymski wręczyli Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa rodzicom, którzy wspierają działania 6 Drużyny Harcerskiej „Sokoły” im. Franciszka Muracha oraz udekorowali Honorową Odznaką Harcerską Służba Wielkopolsce tych harcerzy, którzy wyróżnili się w kultywowaniu tradycji powstańczych.

Rozwinięciem i dopełnieniem słów, które padły we wcześniejszych przemówieniach, okazał się program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Znalazły się w nim między innymi utwory takich wielkich Polaków jak Karol Wojtyła, Cyprian Kamil Norwid i Wisława Szymborska. W nutę liryczną wplecione zostały nuty polskich kompozytorów: Fryderyka Szopena, Michała Kleofasa Ogińskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Słowa wierszy i piosenek dały okazję do refleksji. Jednocześnie stanowiły dowód wdzięczności społeczności szkolnej dla powstańców za to, że dzięki ich ofiarnemu oddaniu ojczyźnie dziś wiemy: „co znaczy żyć, kochać, budować, marzyć, śnić”, za to, że możemy spokojnie pomnażać wartości, których pielęgnowanie zostało nam powierzone. Recytatorzy odkrywali kolejne karty historii naszego regionu, zarówno jego chwil słabości, jak i dni chwały, a soliści ilustrowali je melodyjnymi, czasem nostalgicznymi pieśniami. Tradycyjnie pokaz swoich niebywałych umiejętności dał też zespół „Modraki” działający w naszej placówce. Piękne, barwne stroje  tancerzy oraz nastrojowa dekoracja sceny potęgowały doznania artystyczne.

W tym roku minęło czterdzieści lat od momentu otrzymania przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku owego zaszczytnego, ale i wymagającego imienia- Powstańców Wielkopolskich. Za niecałe trzy tygodnie ubiegnie dziewięćdziesiąt osiem lat od chwili wybuchu powstania. O tych datach i ich następstwach chce pamiętać i pamięta cała społeczność naszej placówki, czego daje dowód nie tylko od święta.

Osoby przygotowujące uroczystość:

Zespół „Modraki”- Małgorzata Jakóbek i Edyta Kałużna

Scenariusz uroczystości i recytatorzy – Anna Panek

Oprawa muzyczna- Adam Nowak

Dekoracje- Elżbieta Kwasek i Katarzyna Chyła

Nagłośnienie- Krzysztof Śmigaj

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku dziękuje wszystkim tak licznie przybyłym Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością Dzień Patrona i dzielili z nami radość świętowania.

Dziękujemy rodzicom naszych uczniów i wszystkim osobom, które wspierały nas w przygotowaniach do Święta Szkoły oraz w przebiegu uroczystości.

 

Notatka: Anna Panek

Zdjęcia: Anna Poniewierska