Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Nadrzędnym zadaniem pedagoga  szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych. Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:
I.   Zadania ogólnowychowawcze:(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom) II.   Profilaktyka wychowawcza(diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych) III.   Indywidualna opieka pedagogiczna.(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach: psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra). IV.   Pomoc materialna.(współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielenia pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia socjalne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu-Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich).         V.    V.   Orientacja  zawodowa.(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zwodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnienie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi sie poradnictwem zawodowym (m. in.. MCIZ, MCK) oraz szkołami ponadgimnazjalnymi).
Uczniowie mogą sie zgłaszać do pedagoga:
gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,gdy ktoś  narusza ich prawo,gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc, gdy potrzebują pomocy i rady,gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.
Rodzice  uczniów mogą oczekiwać: pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci,problemy z zachowaniem  dziecka( zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami),uzyskanie informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.
Nauczyciele mogą oczekiwać:
pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych     możliwości, bądź ograniczeń dziecka,wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych (m. in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym),wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.