Cele procedur

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:

 • podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo ucznia w szkole,
 • usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,
 • wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 • zwiększenie kontroli nad osobami postronnymi wchodzącymi na teren szkoły,

Dotyczy:

 • nauczycieli
 • rodziców
 • uczniów
 • pracowników administracyjno-obsługowych

TELEFONY ALARMOWE :

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE,

998 – STRAŻ POŻARNA,

997 – POLICJA,

112 – EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY,

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy

organami szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia

bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, stosuje się następujące procedury:

 1. BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W DRODZE DO I ZE SZKOŁY

1.Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły. Nauczyciel nie odpowiada za sytuacje mające miejsce zarówno w drodze przed, jak i po skończonych lekcjach.

2.Przez kilka pierwszych tygodni nauki rodzice/prawni opiekunowie powinni odprowadzać dziecko do szkoły, pokazując mu przy okazji najbezpieczniejsza trasę.

3. Rodzice powinni sprawdzić drogę do szkoły, a następnie nauczyć dziecko, jak powinno

prawidłowo pokonywać trasę.

4. Rodzice muszą pamiętać, że dziecko powinno być widoczne. Dlatego najlepiej, aby miało

ubranie w jasnych kolorach, a na rękawie założoną specjalną opaskę odblaskową.

5.  Opiekę na dziećmi dowożonymi do szkoły sprawują osoby odpowiedzialne za to zadanie.

 1. PRZYPROWADZANIE DZIECI DO SZKOŁY
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od pracy świetlicy i szkoły w systemie dwuzmianowym).                                  Po przyprowadzeniu dziecka rodzice/prawni opiekunowie, opuszczają teren szkoły.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają                      za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania ich z grupy lub z klasy.
 • Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od godziny 700 do godziny 1600                 w zależności od czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych.
 • Uczniowie kl. II i III samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.
 1. ODBIÓR DZIECI ZE SZKOŁY
 1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać                                          od rodziców/prawnych opiekunów pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły.
 1. Po zakończonych zajęciach w klasach I przez dwa miesiące wychowawca lub nauczyciel mający ostatnią lekcję, sprowadza uczniów na boisko szkolne, na parter budynku B, gdzie czekają rodzice. Uczniów korzystających ze świetlicy lub mających zajęcia dodatkowe – do świetlicy.
 1. W przypadku niepogody, rodzice czekają na dziecko na holu budynku B (parter).              

W celu  nieprzeszkadzania w prowadzeniu zajęć głośnymi rozmowami, rodzice zobowiązani są przyjść  nie wcześniej niż na 5 min. przed końcem zajęć. Po wejściu do szkoły, wpisują się do „zeszytu gości”.

 1. Uczniowie kl. II i III samodzielnie schodzą do świetlicy lub na boisko, gdzie oczekują na nich upoważnione osoby, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/ prawnych opiekunów idą samodzielnie do domu ( po ukończeniu 7 roku życia).
 1. Uczniowie klas I, którzy jedzą obiad, przez pierwsze dwa miesiące są odprowadzani do stołówki przez wychowawcę lub nauczyciela mającego ostatnią lekcję przed przerwą obiadową.
 1. Po zjedzeniu obiadu dzieci wracają samodzielnie do szkoły (klasy, świetlicy) lub są odbierane przez rodziców.
 1. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających.
 1. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub jest pod wpływem środków odurzających, należy:
 2. nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,
 3. wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,
 4. jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję czy należy wezwać policję. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki dotyczącej zaistniałego zdarzenia.
 5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:
 6. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami ( prawnymi opiekunami), a następnie powiadomić dyrektora szkoły, który decyduje o wezwaniu policji;
 7. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka – sprowadzić do świetlicy;
 8. nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań;
 9. zastosować się do procedur nieodebrania dziecka ze świetlicy.

10.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu.

11.Gdy rodzic/opiekun lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia.

11a. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze szkoły. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości.

12.Uczeń może także zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) z zajęć lekcyjnych. Rodzic bierze  wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia oraz umieścić klauzulę „do domu”(obowiązkowo). W przeciwnym wypadku nauczyciel nie zwalnia ucznia. 

13. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności, pielęgniarka (kiedy jej nie ma wychowawca), informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic  osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

14.Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.

15. Sporadyczny, samodzielny  powrót dziecka ze szkoły (w przypadku, gdy na początku roku szkolnego została złożona deklaracja o odbieraniu dziecka przez rodziców lub inne osoby upoważnione) udokumentowany jest stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice /prawni opiekunowie. Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie. Oświadczenie takie rodzic/prawny opiekun zapisuje w zeszycie kontaktów. W przypadku braku złożenia stosownego oświadczenia, dziecko nie opuszcza terenu szkoły.

16. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też niepełnoletnią.

17. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE

1.Prowadzenie i odbywanie się zajęć w każdej klasopracowni, świetlicy, bibliotece/czytelni, sali gimnastycznej, pływalni powinno być zgodne z zasadami bhp i z regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach.

2. Z regulaminem  pomieszczenia nauczyciel zapoznaje uczniów na początku każdego roku szkolnego i umieszcza go w widocznym miejscu

3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel .

a) nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych;

b) zajęcia edukacyjne rozpoczynają się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania nieobecności uczniów dzienniku lekcyjnym; dopuszcza się na zajęciach wychowania fizycznego odnotowanie frekwencji w zeszycie nauczyciela;  zapisy z zeszytu nauczyciel po zakończonych swoich zajęciach przepisuje do dziennika lekcyjnego w danym dniu;

c) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie;

d) po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla bądź otwiera okno (okna  w zależności od temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali;

e) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki;

f) zauważone w salach usterki nauczyciel zgłasza woźnemu i wpisuje do zeszytu usterek

g) w wyjątkowych sytuacjach, jeśli nauczyciel musi wyjść z sali ze względów zdrowotnych, zgłasza ten fakt nauczycielowi z sali obok, który z korytarza zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów (sytuacja taka nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za uczniów) . Taką sytuację należy zgłosić do p. woźnej lub sekretariatu w celu zorganizowania właściwej opieki.

4. Uczeń, podczas trwania lekcji/zajęć, nie może opuszczać klasy bez zgody nauczyciela.

5.  Uczniów, którzy muszą skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo.

6. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali;

odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

1.Na zajęcia dodatkowe lub specjalistyczne uczniowie zobowiązani są czekać w świetlicy szkolnej, skąd  są odbierani przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.W przypadku nieobecności ucznia po skończonej przerwie w świetlicy, nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć w rubryce „obecności” (zaznacza nieobecność ucznia na zajęciach).

2. Nauczyciele zabierający dzieci ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy, który odnotowuje w dzienniku wyjście i powrót uczniów z zajęć pozalekcyjnych.

3. Po skończonych zajęciach dodatkowych uczniów z kl. 1-3 odbierają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby do tego upoważnione na piśmie lub idą do domów samodzielnie zgodnie z oświadczeniem rodziców. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zostają po zajęciach odprowadzeni przez nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne do świetlicy.

 • KONTAKTY  Z RODZICAMI

1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczych z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do dyrektora szkoły.

2. Do kontaktów z dyrektorem szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych rad rodziców.

3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem na początku roku szkolnego.

 • Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań lub po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem – w innym terminie niż wywiadówka. Możliwy jest także (w nagłych sytuacjach) kontakt telefoniczny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.
 • BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW PODCZAS PRZERW

1.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw jest zapisane w Ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa w szkole.

2.Nadrzędnym celem organizacji dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństw i umożliwienie im wypoczynku po odbytych zajęciach.

3.Dyżur nauczyciela jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego i wchodzi w zakres jego podstawowych obowiązków.

4. Zasady pełnienia dyżurów określone są w odrębnym regulaminie.

5. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów w czasie przerw:

Uczeń podczas przerwy:

 1. bezzwłocznie wykonuje polecenia nauczyciela dyżurującego.
 2. zachowuje się życzliwie wobec kolegów.
 3. dba o bezpieczeństwo swoje i innych. spaceruje po terenie szkoły, nie biega.
 4. rozmawia z kolegami zamiast krzyczeć.
 5. po dzwonku na lekcję wycisza się i ustawia  przy sali, w której ma lekcję.
 6. po skończonej lekcji przechodzi  pod salę, gdzie będzie miał kolejną lekcję.
 7. w szkole porusza się prawą stroną (bardzo ważne przy chodzeniu po schodach).
 8. plecak ustawia przy sali, koniecznie pod szafkami, tak, aby nie stanowił zagrożenia dla wszystkich poruszających się po korytarzach.
 9. krótkie przerwy spędza na korytarzu przy sali, gdzie będzie  miał następną lekcję.
 10. podczas przerw przebywa zawsze na terenie szkoły
 11. toaleta to nie miejsce zabaw i spotkań. przebywa w niej tylko wtedy, gdy potrzebuje.
 12. wszystkie problemy, zaistniałe konflikty zgłasza wychowawcy, a w trakcie przerwy nauczycielowi dyżurującemu.
 13. zachowuje czystość i porządek w szkole .
 14. za przyniesione do szkoły rzeczy odpowiada sam.

6,  Nauczyciel- wychowawca klasy pierwszej przez pierwsze dwa miesiąc nie pełni dyżuru na korytarzu, cały czas przebywa w swojej grupie. Po upływie dwóch miesięcy  zgłasza dyrektorowi fakt przygotowania dzieci do nauki w określonej klasie.                                                                                             

 • APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

1.Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w danej klasie.

2. Nauczyciel sprawdza obecność uczniów w klasie, przypomnieć o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej.

3. Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce.

4.Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości i udają się do swoich klas.

IX .  ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI / PRAWNYMI OPIEKUNAMI

1.Szczegóły dotyczące organizacji pracy w klasie, wychowawca zapisuje w tzw. „kontrakcie”, który przygotowuje w dwóch egzemplarzach. Jeden wkleja do zeszytu kontaktów z rodzicami, drugi przechowuje w teczce wychowawcy. Oba egzemplarze podpisują rodzice/prawni opiekunowie na pierwszym spotkaniu.

2. Z kontraktem wychowawca zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów na początku roku szkolnego.

3.Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie „kontraktu” oraz ponoszą pełne konsekwencje za jego nieprzestrzeganie.

4.Rodzice zobowiązani są systematycznie kontrolować zeszyt kontaktów i składać podpis pod każdą informacją.

5.Po każdorazowym umieszczeniu informacji w zeszycie, wychowawca sprawdza podpisy rodziców. Brak podpisu rodziców/prawnych opiekunów oznacza niezapoznanie się  z informacją, a tym samym  nieprzestrzeganie postanowień „kontraktu” z pełnymi tego konsekwencjami.

 • POWINNOŚCI NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Rozporządzenia MEN i S z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r.Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

2. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów ze szkolnym regulaminem ppoż., a w szczególności z:

a) zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego,

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,

c) planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych i zasadami zachowania się         w czasie ewakuacji (także próbnej).

Każdy wychowawca zapoznaje uczniów z w/w zasadami na pierwszym spotkaniu z nimi                    w danym roku szkolnym, co uczniowie potwierdzają swoim podpisem.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Szczegółowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia zawarte są w Zestawie Procedur Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych oraz w aneksach do tych procedur.

2. Zasady organizacji wyjść szkolnych oraz wyjazdów na wycieczki określa regulamin wycieczek  opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną