Wielu nauczycieli w codziennej pracy spotyka się z uwagami rodziców na temat ich pracy. Zdarzają się sytuacje, że rodzice próbują narzucić nauczycielom konkretne rozwiązania lub składają skargi na ich sposób realizowania obowiązków zawodowych. W takich przypadkach należy odpowiednio reagować.

Rodzice stosują się do procedur obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Są one dostępne w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

 

 1. Kontakty osobiste rodziców z nauczycielami mają miejsce na zebraniach rodzicielskich oraz na indywidualnych spotkaniach, w terminach ustalonych na pierwszym spotkaniu.
 1. W nagłych sytuacjach rodzice mogą dodatkowo kontaktować się z nauczycielem, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania np. drogą telefoniczną. Spotkanie takie może odbyć się poza godzinami prowadzenia przez nauczyciela zajęć dydaktycznych.
 1. W szczególnych sytuacjach dyrektor lub wychowawca mogą zobowiązać rodzica do przybycia do szkoły, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem dokonanym
  w formie telefonicznej lub pisemnej.
 1. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu rodzicielskim lub spotkaniu indywidualnym, rodzic jest zobowiązany do kontaktu z dyrektorem lub wychowawcą w terminie nie dłuższym niż trzy dni w celu umówienia kolejnego terminu spotkania.
 1. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się na terenie szkoły pod nieobecność innych nauczycieli niezaangażowanych w sprawę ucznia, uczniów oraz ich rodziców.
 1. Wyjątkowo spotkania nauczyciela z rodzicami mogą odbywać się w domu ucznia, jeśli zachodzi taka potrzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 1. Uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące pracy szkoły oraz nauczycieli rodzice kierują kolejno do:
 • Wychowawcy – w formie pisemnej lub w czasie zebrań z rodzicami, bądź indywidualnych spotkań,
 • Dyrektora szkoły – w formie pisemnej lub podczas kontaktu indywidualnego w wyznaczonych godzinach przyjęć,
 • Rady pedagogicznej – w formie pisemnej,
 • Kuratora oświaty,
 • Organu prowadzącego szkołę – w sprawach administracyjnych
  i finansowych.