1. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej:
 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia  wypełnionej karty zgłoszeniowej. Wyżej wymieniony dokument dostępny będzie również u wychowawców świetlicy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 01.09.2015r.
 3. Wypełnioną kartę zgłoszeniową/wniosek należy złożyć u wychowawców świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2015 roku.

 

 1. Procedury postępowania nauczycieli świetlicy w sytuacji, gdy rodzice nie odbiorą dziecka o czasie:
 1. Jeśli rodzic/ osoba odpowiedzialna za odbiór dziecka ze świetlicy się spóźnia, nauczyciel świetlicy dzwoni pod numer wskazany w karcie zgłoszeniowej dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. W przypadku, gdy kontakt jest niemożliwy, nauczyciel świetlicy informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 3. Dyrektor jest zobowiązany zorganizować opiekę nad pozostawionym w świetlicy dzieckiem.
 4. Nauczyciel/dyrektor ma prawo wezwać policję, a jej zadaniem będzie ustalenie pobytu opiekunów prawnych i zapewnienie dziecku dalszej opieki.
 5. Po ustaleniu miejsca pobytu rodzica lub opiekuna policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicowi / opiekunowi.
 6. W sytuacji, gdy nauczycielowi udało się skontaktować z rodzicami, informuje ich o fakcie nieodebrania ucznia ze świetlicy szkolnej i prosi o jak najszybsze odebranie dziecka.
 7. Gdy taka sytuacja wystąpi po raz pierwszy – nazajutrz wzywa się rodzica na rozmowę, aby go pouczyć.

 

 • Procedura przyprowadzania dzieci klas 0 – III przez wychowawców do świetlicy szkolnej:
 1. Nauczyciele klas uczących w budynku A szkoły zobowiązani są do przekazania dzieci do świetlicy szkolnej (chyba, że bieżące ustalenia z nauczycielami świetlicy stanowią inaczej) i ustalenia z wychowawcami świetlicy sposobu odebrania ich na rozpoczynające się zajęcia lekcyjne.
 2. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego itp.),
  jest on również zobowiązany do przekazania uczniów nauczycielowi świetlicy.
 3. Nauczyciel/ wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy, ilu uczniów przekazuje pod jego opiekę.

 

 1. Procedura postępowania z dziećmi z klas 0-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki:
 1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej na świetlicy nie przekracza 25 uczniów.
 2. W sytuacji opisanej w punkcie 1, nauczyciel może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców /prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy i ustalenia odbioru dziecka.
 3. Chore dzieci nauczyciel świetlicy w trakcie zajęć świetlicowych przekazuje pod opiekę pielęgniarki szkolnej, gdzie pozostają do momentu przekazania ich pod opiekę rodziców/opiekunów. W przypadku nieobecności pielęgniarki w danym czasie, nauczyciel powiadamia rodziców o stanie dziecka.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających :
 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie nauczyciela świetlicy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wychowawcę oraz dyrektora szkoły.
 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, należy wezwać policję.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej:
 1. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Nauczyciel izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
 2. Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową.
 3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.

 

 • Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów i świetlicy:
 1. Nauczyciel świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową.
 2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
 3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

 • Procedura postępowania w przypadku kradzieży:
 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy nauczyciel przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową.
 2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
 3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

 

 1. Procedura związana z wyjściem dzieci na zajęcia dodatkowe:
 2. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do dostarczenia listy dzieci uczęszczających na jego zajęcia w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia tych zajęć.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe przychodzi po dzieci na świetlicę szkolną i wypisuje dziecko uczęszczające na jego zajęcia własnym podpisem oraz godziną wyjścia na liście obecności.