1. W przypadku, gdy uczeń przedstawi nauczycielowi pisemne zwolnienie, nie wykonuje ćwiczeń, ale pozostaje na zajęciach pod opieką nauczyciela.

2. Jeśli zajęcia wychowania fizycznego są ostatnimi tego dnia według planu klasy, uczeń może nie uczestniczyć w tej lekcji tylko pod warunkiem przedstawienia pisemnej prośby rodzica.

3. W sytuacji gdy stan zdrowia ucznia nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach, pozostaje on pod opieką nauczycieli świetlicy. Dotyczy to uczniów, którzy dostarczyli pisemne zwolnienie.