Dnia 18.12.2020 r. harcerki z 6 Drużyny Harcerskiej „Sokoły” im. Franciszka Muracha działającej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku przekazały Betlejemskie Światło Pokoju do kościoła. Ten cenny ogień został uroczyście wniesiony przez druhny podczas wieczornej mszy św. Światło odebrała także pani dyrektor wyrzyskiej szkoły Danuta Buryta-Arndt, by dzielić się  nim ze swoimi współpracownikami oraz by krzewić największe wartości braterstwa i pokoju.

            Związek Harcerstwa Polskiego jest jedyną organizacją harcerską, należącą do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego i uczestniczy w przekazywaniu i roznoszeniu Światła. U wyrzyskich harcerzy zwyczaj ten stał się już tradycją. Co roku przekazują Światło mieszkańcom, by zapłonęło na ich wigilijnych stołach, przypominając o radosnej nowinie.

            W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. My, harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnimy służbę, ulepszamy świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa.

            Tegorocznym hasłem Betlejemskiego Światła pokoju jest „Światło Służby” Droga młodego druha czy druhny do bycia świadomym członkiem ZHP rozpoczynała się od przygotowania do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Każdy z nas poznawał w tym czasie historie, bohaterów oraz przede wszystkim ideały, które przyświecają harcerzom. Kiedy uznaliśmy, że są to wartości, według których chcemy żyć, złożyliśmy przyrzeczenie harcerskie. W uroczysty sposób obiecaliśmy „całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce” oraz bliźnim, przestrzegając Prawa Harcerskiego.

            Aby Dzieło Boże rozwijało się na ziemi potrzeba harcerskich rąk w bardzo konkretnych sytuacjach. Często jest to codzienna i niewidoczna służba, której nie da się bezpośrednio opisać. Może przybierać ona formę zmagania się ze słabościami, czy skłonnościami do złego i grzechu. To także służba Kościołowi i jego członkom. To również praca nad sobą tak, aby własnym przykładem działania zainteresować i pokazać drugiemu, kto jest dla mnie źródłem wszelkiego działania.

            Pełnić harcerską służbę będziemy w blasku ognia z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło Służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. (por. Mk 10,45).

            Pamiętajmy – Betlejemskie Światło Pokoju to nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Przygotujmy nasze serca na przyjście Jezusa.

                                                                                              6 DH „Sokoły”