Regulamin świetlicy:

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym,  oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Uczniowie posiadający sprzęt elektroniczny służący do gier mogą z niego korzystać każdego dnia w godzinach 8.00 – 9.00 oraz 15.00 – 16.00, w środę bez ograniczeń.
 6. Każda środa jest „ Dniem zabawek”.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za żadne przedmioty przyniesione do świetlicy.
 8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. Może to uczynić telefonicznie, kontaktując się z nauczycielem świetlicy i podając dane osoby, która odbierze dziecko.
 9. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 10. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 11. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 13. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy 7.00 – 16.00.
 14. O sytuacji nieodebrania dziecka do godziny 16.00 ze świetlicy nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który wszczyna działania określone procedurą.
 15. Zajęcia świetlicowe przebiegają zgodnie z zatwierdzonym przez radę pedagogiczną planem pracy świetlicy na dany rok szkolny i zgodnie z ustalonym ramowym rozkładem dnia.