ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WYRZYSKU

 §1

Postanowienia ogólne

 

 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji uczniów są:
 1. stypendium za wyniki w nauce,
 2. stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe,
 3. stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach wiedzowych (z wyłączeniem konkursów artystycznych).

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych.

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję stypendialną.

 

 1. Stypendium przyznaje się uczniom od klas czwartych. 

§2

Warunki udzielania stypendium

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen tj. od. 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym tj. zajął III miejsce lub wyższe oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach wiedzowych (z wyłączeniem konkursów artystycznych) może być przyznane uczniowi, który został finalistą konkursu o randze co najmniej wojewódzkiej i uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 1. Wysokość przyznanego stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskania średniej ocen:

– od 5,00 do 5,25,

– od 5,26 do 5,49,

– od 5,50 – wzwyż

 

 

 

§3

Procedura udzielania stypendium

za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe

 

 1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.

 

 1. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, opiniując wnioski i typując kandydatów do stypendium.

 

 1. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.

 

 1. Wypłata stypendium nastąpi podczas oficjalnej uroczystości.

 §4

Postanowienia końcowe

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz
  w roku szkolnym, a jego wysokość uzależniona jest od środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2    pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 1. Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

 

 1. Termin wypłaty stypendium  za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe ucznia – do 30 czerwca danego roku szkolnego.