• 4 września 2015 r. – apel roboczy dotyczący zachowania ostrożności w czasie przerw,  opieki nad młodszymi, niewychodzenia poza teren szkoły,
 • przekazanie przez wychowawców zasad bhp
 • zamknięcie bramy na szkolne boisko,
 • harmonogram dyżurów nauczycieli na przerwach,
 • dyżury nauczycieli, pracowników obsługi w szkolnej stołówce,
 • zwolnienie nauczycieli klas pierwszych z ogólnych dyżurów na przerwach w celu opieki tylko nad uczniami swojej klasy przez dwa miesiące,
 • natychmiastowe reagowanie nauczycieli, pracowników obsługi na sytuacje budzące niepokój, rozwiązywanie problemów niewłaściwego zachowania,
 • zamknięcie bocznych drzwi szkoły, przy schodach do świetlicy,
 • wprowadzenie zeszytu wejść do szkoły (przy dyżurce).
 1. Opracowanie aneksu do zachowań w sytuacjach kryzysowych, np. wejście osób trzecich, obecność psa na terenie boiska/szkoły, zagrożenie terrorystyczne.
 2. Zagospodarowanie czasu uczniów – współpraca z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku – „Kolorowe środy” zajęciami kreatywnymi (prowadzone są w dwóch grupach, co dwa tygodnie dla danej grupy)
 3. Zajęcia pozalekcyjne – koło dziennikarskie, plastyczne, teatralne, czytelnicze, zajęcia sportowe, itd.
 4. Harcerstwo, zuchy- zbiórki drużyn, obietnica zuchowa, składanie kwiatów i warta przy pomniku 1 września, warta i składanie kwiatów 11 listopada, podejmowane akcje, np. sprzedaż rogali marcińskich, andrzejki, przedświąteczne akcje charytatywne.
 5. „Uzależnia mnie tylko sport” – biegi na różnych dystansach w zależności od kategorii wiekowej w miastach biorących udział w kampanii; spotkania z psychologami dla rodziców i dzieci na temat uzależnień i cyberprzemocy; wspólne mecze piłki nożnej, gry i zabawy sportowe; warsztaty taneczne i bajki terapeutyczne dla pierwszaków; kącik informacyjny na temat uzależnień i cyberprzemocy.
 6. Tydzień profilaktyki – konkursy, zabawy, plakaty, warsztaty profilaktyczne, wiersze na temat uzależnień.
 7. „Akademia Puchatka” – program dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas pierwszych; materiały na temat bezpieczeństwa, zasad ruchu pieszych, otrzymane w ramach programu dla wszystkich uczestników; od 8- 15 grudnia dzieci przystąpią do testu (można go zrobić wspólnie z dzieckiem w domu)
 8. Spotkanie pierwszaków – każdej klasy osobno- z policjantem z wyrzyskiego posterunku; pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły, zachowania na ulicy, zachowania wobec obcych osób. (odblaski z PZU dla dzieci)
 9. Spotkanie dla pierwszaków z przedstawicielką Powiatowej Komendy Policji w Pile i przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile  – „Bądź widoczny na drodze” (odblaski i opaski odblaskowe dla dzieci)
 10. Pierwszaki otrzymały także odblaski „STOP WARIATOM DROGOWYM” w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej.
 11. Konkurs szkolny i gminny w naszej szkole pn. „Bądź bezpieczny na drodze” z udziałem przedstawicieli policji i straży miejskiej.
 12. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów (w ramach kampanii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy); materiały dydaktyczne dla uczniów.
 13. Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas i indywidualne.
 14. Promocja zdrowia:
 • projekty „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”
 • przystąpiliśmy do projektu Agencji Rynku Rolnego – owoce w szkole (jabłka od producenta z okolicy); złożony wniosek
 • „Śniadanie daje moc!” – w klasach I-III – zdrowe odżywianie
 1. Planowane rozbudowanie monitoringu – kamery na szkolnym boisku z zadania prewencyjnego PZU
 2. Nauczyciele w ramach tematu priorytetowego uczestniczyli / uczestniczą w:
 • szkoleniowej radzie pedagogicznej prowadzonej przez psychologa PP-P Adaptacja dziecka sześcioletniego w szkole.
 • szkolenie w Poznaniu z udziałem przedstawicieli szkoły – „Małe dziecko jest kruche” (KO, policja)
 • udział w gminnej debacie na temat bezpieczeństwa
 • Akademii Wspomagania (CDN Piła – szkolenia)
 1. Rodzice – obowiązywanie w szkole tzw. zeszytu kontaktów, w którym systematycznie są umieszczane informacje dla Państwa, z którymi zapoznanie się potwierdzają Państwo swoim podpisem. Informacje dotyczą zachowania dziecka, spotkań  z wychowawcą, zmian w planie zajęć, lekcji, szkolnych uroczystości. Państwo także w tych zeszytach wpisują swoje informacje do wychowawcy, usprawiedliwienia.