1. Procedura kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.
  2. Procedura dotycząca korzystania przez uczniów z telefonu komórkowego na terenie szkoły.
  3. Procedury postępowania w przypadku braku kontaktu z rodzicami.
  4. Procedury dotyczące monitoringu wizyjnego.
  5. Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.
  6. Procedura organizacji indywidaulnego nauczania
  7. Procedura organizacji pomocy-psychologiczno-pedagogicznej
  8. Procedura organiacji zajęć rewalidacyjnych