1. Uczeń udaje się do świetlicy.
  2. Uczeń informuje nauczyciela świetlicy o zaistniałej sytuacji.
  3. Nauczyciel świetlicy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji oraz informuje o innych możliwościach powrotu dziecka do domu:
  4. późniejszym autobusem szkolnym
  5. autobusem gimnazjalnym
  6. przez osobisty odbiór rodzica
  7. Nauczyciel świetlicy powiadamia sekretariat szkoły o zaistniałej sytuacji i podjętej decyzji przez rodzica.
  8. W przypadku decyzji rodzica o powrocie dziecka autobusem gimnazjalnym sekretariat szkoły powiadamia sekretariat gimnazjum, a nauczyciel świetlicy odprowadza dziecko na targowisko.