Dnia 18 grudnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbyła się  pierwsza sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Obrady otworzył i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego MRM p. Ryszard Sell – przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Prowadzący obrady powitał wszystkich nowo wybranych radnych. Nowymi rajcami zostali: Tymoteusz Łąpieś, Amelia Purczyńska, Aleksandra Bystrzycka, Patrycja Strzałkowska, Zuzanna Czyżak i Jakub Osesek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Wyrzysku, Aleksandra Janik, Natalia Kwidzińska, Wiktoria Bąk i Agata Zbela ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią, Emilia Czyż, Dawid Rozonka i Izabella Sajdak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, Aleksandra Ignasiak ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie oraz Martyna Muszyńska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kosztowie. Następnie przywitano zaproszonych gości: burmistrz Wyrzyska p. Bogusławę Jagodzińską, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku p. Romana Łukę, radnego Rady Powiatu w Pile p. Stefana Rymera, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego p. Adama Bogrycewicza, przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska p. Piotra Holca, dyrektor Samorządowej Placówki Oświatowej p. Magdalenę Strzałkowską, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku p. Magdalenę Smełsz, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku p. Beatę Borowczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku p. Danutę Buryta – Arndt, dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią p. Małgorzatę Lewandowską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosztowie p. Marlenę Januszewską, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku p. Agnieszkę Marcinkowską – Beznosik, dyrektora Szkoły Podstawowej w Falmierowie p. Ireneusza Bromka, opiekunów MRM – p. Damiana Nierodę, p Agnieszkę Melę – Kartosz, p. Marię Pinkowską, p Annę Małek, p. Krystiana Gordona, p. Piotra Brzezinskiego z MGOK w Wyrzysku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku: p. Kamilę Bąk i p. Rafała Głyżewskiego. Bardzo serdecznie powitano także wszystkich rodziców młodych radnych, którzy przybyli na inauguracyjna sesję. Najpierw przedstawiono krótką historię 6-letniego funkcjonowania MRM i pokazano zebranym dwa krótkie filmy z działalności radnych. W kolejnym punkcie nastąpiło złożenie ślubowania przez radnych i stwierdzono prawomocność obrad. Po przedstawieniu porządku obrad głos zabrali kolejno: burmistrz Wyrzyska p. Bogusława Jagodzińska, przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku p. Roman Łuka, radny Rady Powiatu w Pile p. Stefan Rymer i radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego p. Adam Bogrycewicz. Wszyscy z dumą podkreślili fakt funkcjonowania MRM i zadeklarowali wsparcie dla rady. Ponadto władze miejskie na czele z panią burmistrz i przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli wszystkim radnym listy gratulacyjne wraz z upominkiem. Następnie doszło do procedury wyboru przewodniczącego MRM w Wyrzysku i powołano Komisje Skrutacyjną. W wyniku przeprowadzonych wyborów nową przewodniczącą MRM w Wyrzysku została Aleksandra Bystrzycka ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku. Następnie przewodniczący obrad poinformował, iż w tym momencie zakończyła działalność Gminna Komisja Wyborcza i gratulując nowej przewodniczącej MRM zaprosił ją do stołu prezydialnego, by poprowadziła dalszą część sesji. Na wiceprzewodniczących MRM w Wyrzysku radni wybrali Natalię Kwidzińską ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią i Dawida Rozonkę z CKZiU w Wyrzysku. Sekretarzem została  Amelia Purczyńska ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku. W kolejnym punkcie obrad wybrano trzy stałe komisje rady: Komisję Sportu i Spraw Społecznych w składzie: przewodniczący – Tymoteusz Łąpieś, zastępca – Patrycja Strzałkowska, członkowie – Amelia Purczyńska, Aleksandra Bystrzycka, Zuzanna Czyżak i Jakub Osesek, Komisję Edukacji i Rozwoju w składzie: przewodnicząca – Martyna Muszyńska, zastępca – Izabella Sajdak, członkowie – Emilia Czyż i Dawid Rozonka i Komisję Kultury i Promocji w składzie: przewodnicząca – Aleksandra Janik, zastępca – Aleksandra Ignasiak, członkowie – Wiktoria Bąk, Natalia Kwidzińska i Agata Zbela. W wolnych głosach głos zabrał p. Piotr Holc z TPW, który pogratulował nowo wybranej przewodniczącej sprawnego poprowadzenia obrad i życzył sukcesów nowej radzie.

Na tym obrady zakończono i wykonano pamiątkowe zdjęcia.

                                                                                                         R. Sell

Fotorelacja: Piotr Brzezinski